12 maig 2014

Comunicat de CONFAVC davant la darrera actuació contra els ciutadans del PP, PSOE i CiU

La CONFAVC considera vergonyosa la nova Llei General de Telecomunicacions que enterra la sobirania del veïnat i dels ajuntaments davant de la instal•lació d’infraestructures

Barcelona, 12 de maig.- De vergonyós menyspreu al veïnat i al poder de les administracions locals: aquesta ha estat la reacció que la Junta de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) vol fer arribar als partits polítics -PP, CiU i PSOE- que han donat llum verda a la nova Llei General de Telecomunicacions, que permetrà expropiar terrats per instal•lar-hi antenes si una companyia, amb el vist-i-plau del Govern central, ho considera estratègic i necessari, sense cap poder de decisió del veïnat afectat.

Davant d’aquesta nova llei aprovada la setmana passada, la CONFAVC s’hi oposa rotundament perquè:

1) Menysté el poder de participació i decisió del veïnat: l’organització veïnal pensa que ha de ser el veïnat afectat, i no els interessos privats de les operadores, el què finalment decideixi la cessió dels seus immobles o equipaments públics per a instal•lar aquestes infraestructures, guiades prèviament per un estudi d’impacte ambiental i de la salut pública de cada projecte. Fins ara moltes associacions veïnals han estat els “actors clau” que han pressionat als ajuntaments respectius per a regular aquest tipus d’instal•lació a través d’ordenances municipals o planificacions urbanístiques, tenint en compte els diferents impactes sobre el veïnat i el territori. L’expropiació forçosa de terrats, “és la gota que fa vessar el got” d’un model de la gestió pública en què la veu de la ciutadania no hi pinta res.

L’interès social invocat per a justificar l’expropiació és més un interès econòmic, del mercat i de les operadores que, recordem, tenen unes tarifes de les més altes d’Europa i uns serveis de qualitat inferior. Novament, en nom de l’economia es passa per davant de la política i la democràcia i per davant dels interessos legítims dels veïns i les veïnes per oposar-s’hi, amb les raons que estimin adients, a qualsevol actuació en els espais de la seva propietat

2) Menysté el poder de decisió dels ajuntaments: novament – seguint el camí obert per la Llei de Reforma de l’Administració Local promoguda pel PP – amb aquesta normativa la sobirania dels ajuntaments queda atomitzada, ja que en l’anterior marc legal eren les administracions locals les que atorgaven les llicències municipals d’obres i d’activitats perquè les companyies poguessin instal•lar aquest tipus d’infraestructura. A més, els ajuntaments sempre han estat més pròxims a les demandes del veïnat i de les AV, de manera que en molts casos escoltaven les opinions de la ciutadania i negociaven les instal•lacions de les infraestructures.

3) Menypreu a la salut del veïnat per afavorir el lucre: l’entitat veïnat s’uneix a l’alerta que ha fet la Plataforma Estatal contra la Contaminació Electromagnètica de considerar l’aprovació de la norma com un “atemptat a la salut pública”, i davant d’un debat científic encara no tancat sobre l’afectació de les radiacions d’alta freqüència de les antenes de telefonia mòbil a les persones, la CONFAVC considera que hauria de prevaldre el principi de “precaució”. A més, considera un gran retrocés que aquests projectes “considerats d’interès general” no vagin acompanyats d’estudis d’impacte ambiental i que sigui el Ministeri d’Indústria, administració molt allunyada de les realitats territorials, l’encarregada d’aprovar el pla de desplegament o instal•lació de la xarxa segons la seva valoració d’idoneïtat, exigint només a la companyia del projecte una “declaració de responsabilitat” en què certifica els requisits exigits per la llei.

Davant d’aquesta nova ofensiva contra la sobirania i el poder de participació de la gestió pública del veïnat, la CONFAVC demana als partits polítics que tornin a obrir el debat a les entitats socials per a arribar a consensuar col•lectivament com regular aquest tipus de projectes de telecomunicacions al territori.