Reivindiquem una millor Qualitat de l’Aire pel nostre barri i la nostra ciutat

MANIFEST DE LA PLATAFORMA
http://qualitat-aire.blogspot.com.es

La contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primer ordre. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i nombrosos estudis científics evidencien la relació directa entre una mala qualitat de l’aire i un elevat nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i el càncer (1). La principal causa de contaminació en la Regió Metropolitana de Barcelona és el trànsit rodat de vehicles privats seguit de l’activitat industrial i del trànsit marítim i aeri.

Combatre la contaminació de l’aire suposaria aplicar canvis estructurals en matèria de transport, solucionant conjuntament greus problemes en salut pública i mobilitat. També contribuiria en rebaixar costos energètics i disminuir l’impacte sobre el canvi climàtic.

A Catalunya un model d’ocupació del sòl caracteritzat per un creixement extensiu de baixa edificació residencial, especialment significatiu en la Regió Metropolitana de Barcelona, ha representat en els últims quatre decennis uns canvis profunds en els patrons de mobilitat. Aquesta ciutat difusa ha allunyat els centres de treball, d’estudi o d’oci dels llocs de residència i ha obligat a desplaçaments quotidians més llargs i més costosos. Aquesta urbanització no ha anat acompanyada de prou polítiques decidides per a millorar el transport públic, mentre que s’han dirigit importants inversions per a satisfer les necessitats de l’automòbil. Això ha provocat un major nombre de desplaçaments en vehicle privat, un augment d’emissions de gasos i contaminants, nivells de soroll inadmissibles i un increment dels accidents de trànsit.

Els contaminants més crítics a la Regió Metropolitana de Barcelona són el gas diòxid de nitrogen (NO2) i la matèria particulada fruit de la combustió (PM10 o PM2.5; la pols respirable de mida inferior a 10 i 2.5 micres respectivament). El NO2 és tòxic, irritant i precursor de pluja àcida. Pot causar danys irreversibles als teixits pulmonars si és inhalat en elevades concentracions. Les partícules en suspensió són incorporades als teixits mitjançant la respiració, afavorint el desenvolupament de malalties respiratòries, cardiovasculars, neuronals i càncers. Un tercer contaminant important en territori català és l’ozó troposfèric (O3) que es forma a partir de reaccions fotoquímiques entre contaminants primaris com són els òxids de nitrogen (NO, NO2) i compostos orgànics volàtils (COV).

A Catalunya se superen els valors límits indicats per l’OMS (més estrictes que els exigits per la normativa europea) de partícules en suspensió, òxids de nitrogen i ozó troposfèric a tot el territori, a l’hora que s’incompleix sistemàticament la legislació europea de qualitat de l’aire. L’any 2013, el99,7% de la població catalana va estar exposada a uns nivells de contaminació que superen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) (2). A més a més d’afectar la salut, la contaminació té greus impactes sobre l’economia, l’agricultura i els ecosistemes. Estudis com el realitzat pels investigadors del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), estimen que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona es podrien evitar 3.500 morts anuals de reduir l’exposició mitjana de PM10 als valors anuals mitjans recomanats per l’OMS (20 μg/m3) (3).

Els governs han tingut 14 anys per adaptar-se als valors legals europeus (Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig), i actuar com ho estan fent més de 200 ciutats europees. La manca de mesures eficients, obligatòries, articulades i proporcionals a la gravetat del problema per part dels responsables públics catalans ha derivat en l’obertura de dos procediments d’infracció per la Comissió Europea per l’incompliment de la normativa europea el 2006 i 2007, que aviat arribaran al Tribunal Europeu de Justícia. Aquesta manca de compromís s’ha mostrat recentment amb la inoperància de l’actual govern de la Generalitat, que després de gairebé 4 anys sense Pla de qualitat de l’aire, va aprovar el mes de setembre de 2014 un pla horitzó 2015. La majoria de mesures proposades van ser prèviament suspeses per la Comissió Europea el 2012, any en què es va rebutjar la moratòria presentada pel govern.

Per tot això, les organitzacions veïnals, socials, ecologistes, científiques, ONG’s i organitzacions d’afectats, fan públic la seva proposta de programa de govern per impulsar un pla estructural i coordinat a la Regió Metropolitana de Barcelona, convidant a actors de la resta del territori a sumar-s’hi i fer efectiu a tot el país el Dret a respirar un Aire Net:

A. Mobilitat sostenible i saludable de persones i mercaderies

1. Potenciar i millora de la xarxa transport públic urbà i interurbà (freqüències, velocitat i ampliació de la xarxa d’autobusos, tramvies, rodalies i ferrocarrils). Acabar els projectes de mobilitat incomplets prioritaris.
2. Delimitació de Zones de Baixa Emissió (4) mitjançant polítiques de restricció del trànsit privat més contaminant i de gestió sostenible d’estacionament com han fet altres ciutats europees.
3. Nou sistema tarifari per al transport públic basat en els abonaments de caràcter social, intermodal, de gestió pública i per a qualsevol mitjà de transport públic de Catalunya.
4. Treballar per l’aprovació urgent de la llei de finançament del transport públic llargament postergada, que asseguri una adequada dotació pressupostària pública per garantir el dret a la mobilitat.
5. Reducció de l’espai reservat per al vehicle privat motoritzat i adopció de mesures de pacificació.
6. Les urbanitzacions noves s’hauran de construir segons un model de ciutat compacte que disminueixi l’ús del vehicle privat. S’han de prioritzar les renovacions urbanes.
7. Establiment d’eixos de mobilitat amb itineraris preferents per a vianants i rutes de salut, extensió d’àrees de vianants i espais verds.
8. Creació d’un Pla de foment de l’ús de la bicicleta sobretot a les ciutats, amb extensió i millora de la xarxa i interconnexió metropolitana, i amb viari propi a la calçada segregat del trànsit motoritzat per elements físics i sense trams inconnexes. Desenvolupament de l’intermodalitat amb el transport públic i d’infraestructures d’aparcaments per a bicicletes en funció del tipus d’estacionament.
9. Plans de mobilitat sostenible als centres públics, empreses privades i polígons industrials de més de 100 treballadors.
10. Renovació i implementació de millores tecnològiques i vehicles amb combustibles més nets al transport públic, vehicles de recollida d’escombraries, neteja viària, i transport de mercaderies.
11. Reorientació de la fiscalitat actual, favorable al transport privat (peatges a l’ombra, subvencions directes a la compra, descomptes a les autopistes, etc.), cap al foment del transport públic, amb un paper protagonista de l’administració en l’enfortiment de la seva indústria i la generació de llocs de treball al sector.

B. Gestió sostenible de ports i aeroports

10. Pla d’electrificació progressiva del Port de Barcelona i de connexió de creuers i dels vaixells de mercaderies a la xarxa elèctrica local quan estan atracats al port.
11. Restringir l’entrada a les naus que utilitzin combustibles altament contaminants, sense filtres de partícules i catalitzadors SCR d’òxids de nitrogen (sigles en anglès de Catalitzador selectiu de reducció). Sumar-se a la iniciativa de ports europeus per l’establiment d’un Índex Ambiental de Naus.
12. Potenciar definitivament el transport ferroviari de mercaderies que poden ser transportades d’origen a destí en aquest mitjà.
13. Aprovar un impost ambiental a les emissions de NO2 en l’enlairament dels avions comercials.
14. Substituir progressivament la flota de motors pels vehicles usats per la manipulació i càrrega d’equipatge i altres tasques associades al manteniment de pistes per vehicles elèctrics.
15. Reduir les emissions dels avions en les àrees de treball circulant amb la meitat de motors quan són a pista o bé usant tractors elèctrics de remolc.

C- Indústria i obra pública neta

16. Controls estrictes, independents i sancions severes als incompliments dels límits d’emissions per part de les instal·lacions industrials en funcionament, incloent-hi les plantes químiques i farmacèutiques.
17. Calendari de tancament progressiu de les plantes incineradores, de crema de residus a cimenteres i de les plantes de generació elèctrica, siguin centrals tèrmiques de cicle combinat o de crema de biomassa de gran potència, en paral·lel a l’execució de plans ambiciosos de desplegament d’energies renovables i de prevenció de residus. Pla de recol·locació dels treballadors per garantir la seva transició laboral a les noves empreses impulsades en aquests sectors sostenibles.
18. Regular la implementació d’instal·lacions de combustió de biomassa per ús residencial i edificis, i per a petites instal·lacions de co/tri-generació en funció dels condicionaments de la qualitat de l’aire de cada comarca, arribant a no autoritzar-les per raons de salut pública.
19. Incorporació de criteris ambientals al Plec de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres i monitoratge en continu sobre les emissions contaminants a l’atmosfera amb exposició pública de les dades i de forma comprensible pels ciutadans.

D.- Campanya comunicativa i educativa

20. Dur a terme una campanya massiva contundent (com va ser la campanya anti-tabac) sobre la gravetat del problema de la contaminació atmosfèrica, les seves causes i els seus efectes en la salut, els costos econòmics i els impactes a l’agricultura, als ecosistemes i al canvi climàtic. Executar aquesta campanya amb l’objectiu d’explicar el pla integral de millora de la qualitat de l’aire, les seves mesures obligatòries i també les males pràctiques (ús irresponsable del cotxe, turisme insostenible). Dur a terme aquesta campanya de forma coordinada amb els departaments d’educació, salut i cultura.
21. Definir un veritable protocol d’actuació en episodis de contaminació amb mesures obligatòries per restringir el trànsit contaminant, però facilitant alhora l’ús del transport públic, reducció i aturada si cal de l’activitat de les diverses indústries, amb una estratègia comunicativa efectiva cap a la població incloent accions preventives obligatòries especialment als centres escolars, geriàtrics, hospitalaris, àrees esportives i altres equipaments sensibles.
22. Millora de la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica en cobertura territorial i increment de les substàncies contaminants analitzades (PM2.5, ozó troposfèric, benzè, 1,3-butadiè etc.) i establiment d’un sistema d’avaluació sanitari per assegurar un correcte, desenvolupament i seguiment de les mesures anteriorment proposades.
23. Augmentar la inversió en recerca sobre la contaminació de l’aire, per tal d’aprofundir en el coneixement del seu impacte en el medi i la salut, i identificar els mecanismes de producció de danys, per definir així noves estratègies que els redueixin.
24. Crear una comissió de seguiment i avaluació del Programa de mesures amb la participació dels departaments del govern implicats, ens locals i de la RMB, científics experts i ciutadania organitzada amb caràcter informatiu, deliberatiu i vinculant.

Notes

La contaminació de l’aire entre els principals factors cancerígens segons l’OMShttp://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_E.pdf
– Informe de l’Agència sobre la qualitat de l’aire a Europa en 2013 .
– La contaminació de l’aire mata fins i tot per sota dels límits de qualitat de l’aire de la Unió Europea. Estudi europeu publicat a The Lancet. http://ow.ly/rzZap
– Informes del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) :http://www.caps.cat/images/stories/INFORMECAPSmediamb.pdfhttp://www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/bonapraxi/praxi30.pdf
Informe Qualitat de l’Aire 2013 d’Ecologistes en Acció conclou que el 68,4% de la població catalana respira aire que incompleix algun objectiu legal (5.169.826 habitants a 1 de gener de 2013) i que totes les àrees excepte el Pirineu Occidental (on no hi ha avaluació) superen alguna guia de l’OMS (7.527.436 habitants a 1 de gener de 2013, o sigui el 99,7% de la població).
Perez L, Sunyer J, Kunzli N. Estimating the health and economic benefits associated with reducing air pollution in the Barcelona Metropolitan Area (Spain). Gac Sanit 2009;23:287-94.
Zones de Baixa Emissió :
Low Emission Zones – Immediate Aid Paper for Municipalities” PDF (528 KB)

Guide Line . Low Emission Zones

CSIC.: Bases científico-técnicas para un Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire:https://editorial.csic.es/publicaciones/libros/12120/978-84-00-09475-1/bases-cientifico-tecnicas-para-un-plan-nacional-de.html

Comparteix aquest post

Demà es presenta la “Plataforma per la Qualitat de l’Aire”

El manifest de la ​Plataforma proposa un programa de ​govern amb 24 punts que tenen com a objectiu la reducció de la contaminació atmosfèrica

Barcelona, 23 de març .- La Plataforma per la Qualitat de l’Aire neix de la iniciativa de diverses organitzacions d’àmbits diferents: veïnals, socials, ecologistes, científiques, d’afectats i ONG; amb la voluntat de provocar accions que portin a la millora de la qualitat de l’aire que respirem. El seu manifest fundacional planteja 24 propostes, dividides en quatre blocs, amb la finalitat de que es converteixi en un programa de govern dirigit a reduir la contaminació atmosfèrica.

Els quatre blocs del manifest són eixos temàtics que proposen solucions a les principals causes de contaminació de l’aire. El primer està relacionat amb la mobilitat i la seva principal demanda és la reducció del transport privat en favor del foment i la millora de la xarxa de transport públic. El segon eix és la gestió sostenible de ports i aeroports que inclou punts dirigits a penalitzar les naus i avions altament contaminants i a impulsar l’electrificació d’aquestes infraestructures. El tercer bloc tracta de la indústria i les obres públiques amb la intenció de controlar o acabar amb les activitats industrials que no respectin el medi ambient. Per últim, el quart apartat recalca la importància de comunicar de forma contundent a la ciutadania els riscos que comporta la contaminació atmosfèrica, similar a la campanya anti-tabac.

Roda de premsa

Dia i hora: demà dimarts 24 a les 11,30h.
Lloc: Col·legi de Periodistes de Catalunya. Rambla de Catalunya, 10 (L1 i L3. Metro Plaça Catalunya).

Programa: Presentació Cristina Ribas, Associació Catalana de Comunicació Científica.

Josep Marti, Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS).
Ricard Riol, Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)
Alfons López, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

Document: Convocatòria de premsa (153.42 kb)

Denuncien l’estat de contaminació de l’aire a Catalunya

Nou pla anticontaminació de l’aire de la Generalitat : MÉS FUM.

Entitats socials denuncien que el nou pla per a la millora de la qualitat de l’aire de la Generalitat no respon a un dels problemes greus de salut pública que pateix Catalunya

Barcelona, 4 de desembre de 2013. .- La contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primer ordre, relacionat directament amb malalties respiratòries, cardiovasculars i el càncer. A les grans ciutats de Catalunya se superen els valors de seguretat que indica l’OMS per a partícules en suspensió (PM 10 i PM 2.5) i òxids de nitrogen (NOx). L’ozó troposfèric, un gas que afecta els teixits vius a nivell de terra, també registra nivells preocupants en la pràctica totalitat del territori català.

Davant aquesta greu situació, la Comissió Europea té en marxa un procediment d’infracció pel incompliment de la legislació europea. Cal recordar, a més, que un recent informe de l’OMS classifica la contaminació atmosfèrica com a agent cancerigen, al mateix nivell que l’amiant, el plutoni, la radiació i el fum del tabac.

La Confederació d`Associacions de Veïns de Catalunya, CCOO, UGT, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic i Ecologistes en Acció de Catalunya, hem denunciat des de l’any 2011 la manca d’aplicació de mesures proporcionals a la gravetat del problema, competència de diverses administracions públiques. Especialment greu és la inacció de la Generalitat de Catalunya, màxima competent en la matèria, donat que es van derogar mesures de l’antic pla de qualitat de l’aire però no es va aprovar un de nou. Hem estat tres anys sense pla, en una situació de provisionalitat que no té justificació.

El passat dia 11 de novembre es va exposar a informació el  ”Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015”, que ha de substituir al anteriorment aprovat l’any 2007. En una primera lectura, les organitzacions socials critiquem tant el fons com la forma de la proposta presentada pel Govern de la Generalitat.

En relació al fons, el pla no varia l’actual model de mobilitat, insostenible i amb forts costos que es desvien cap als ciutadans. Bona part de les mesures no tenen concreció, i d’altres consisteixen en accions voluntàries i incentius minsos per fomentar canvis. En altres casos, la Generalitat trasllada la responsabilitat als Ajuntaments. Per altre banda, es presenta el vehicle elèctric com la ¨gran solució¨, establint incentius per a la seva compra. En la forma, per què es tracta d’un pla basat en mesures que ja van ser valorades i suspeses per la Comissió Europea a l’any 2012, , quan va rebutjar la moratòria que el govern català va presentar per sortejar durant cinc anys més les obligacions europees. Tanmateix, resulta que el pla proposat inclou mesures ja realitzades (amb escàs resultat, per cert) i, fins i tot, plans caducats hores d’ara.

El principal dèficit del pla és que no aborda el principal problema de qualitat de l’aire a Catalunya: el trànsit de vehicles a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, principal focus d’emissions de NOx i partícules. A d’altres grans ciutats europees s’estan aplicant mesures que fan reduir la necessitat de circular amb cotxe particular. Un exemple és la creació de zones urbanes d’atmosfera protegida, el que s’hauria d’implementar des de la Generalitat i no des de cada municipi (que podria resultar que un territori desviï el trànsit cap a un l’altre).

Les organitzacions anunciem la presentació d’al·legacions al pla en el termini establert. Existeixen alternatives que no s’han explorat com caldria, i que han de tenir com a base la  potenciació decidida del transport públic. No es tracta d’abocar nous recursos econòmics, si no de priorització de les inversions i, sobre tot, de voluntat política per fer un país més saludable i just.

També convocarem properament una jornada tècnica sobre la qüestió, per tal d’analitzar conjuntament la situació i donar a conèixer el posicionament i les propostes de la ciutadania, i a la qual convidarem a la directora de la Direcció General de Qualitat Ambiental, màxima responsable de les polítiques de controls de la contaminació atmosfèrica a casa nostra.

 

249 Registres trobats